Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/vaanne1q/nieuw.officesupportparkstad.nl/applicatie/controller/frontend/paginaController.php on line 74
Documenten | Officesupport Parkstad

Algemene voorwaarden

1. Definities
1.1 Officesupport Parkstad, gevestigd te Kerkrade onder KvK nr. 73467782 wordt in deze voorwaarden aangeduid als Officesupport Parkstad.
1.2 Opdrachtgever is degene met wie Officesupport Parkstad een overeenkomst is aangegaan.
1.3 Partijen zijn Officesupport Parkstad en de opdrachtgever samen.
1.4 Consument is een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten namens Officesupport Parkstad. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en hiermee akkoord gaat. 
2.2 Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 Bepalingen of voorwaarden gesteld door de opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Officesupport Parkstad alleen bindend indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.

3. Prijzen en bepalingen

3.1 Alle prijzen die Officesupport Parkstad hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals reiskosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
3.2 De vermelde tarieven zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven. 
3.3 Opdrachtgever is voor de in de offerte vermelde vaste bedrag(en) verschuldigd. Opdrachtgever is 25% verschuldigd zodra Officesupport Parkstad meldt dat het werk zal beginnen. Overige bedragen worden alleen in rekening gebracht indien elders in deze algemene voorwaarden is vermeld.
3.4 De betalingstermijn van facturen is 14 dagen na de datum van de factuur, tenzij een langere betalingstermijn is aangegeven op de factuur. Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij na het verstrijken van deze periode van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd.
3.5 Officesupport Parkstad heeft het recht om jaarlijks de prijzen aan te passen.
3.6 Voorafgaand aan de ingang ervan zal Officesupport Parkstad prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
3.7 De consument heeft het recht om de overeenkomst met Officesupport Parkstad op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

4. Offertes

4.1 Officesupport Parkstad stelt een offerte op waarin Officesupport Parkstad aangeeft welke werkzaamheden Officesupport Parkstad aanbiedt te verrichten, wat bij de werkzaamheden inbegrepen is en welk bedrag daarvoor verschuldigd zal zijn. 
4.2 Een offerte is geheel vrijblijvend en geldig 31 dagen na verzending, tenzij anders aangegeven in de offerte. 
4.3 De overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de mededeling inhoudende aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever wordt ontvangen door Officesupport Parkstad. 
4.4 Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat Officesupport Parkstad werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de werkzaamheden vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer opdrachtgever Officesupport Parkstad verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten.
4.5 Officesupport Parkstad zal bij verzoeken om meerwerk een passende offerte uitbrengen. 

5. Levering van diensten

5.1 Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen zullen de diensten zo spoedig mogelijk door Officesupport Parkstad uitgevoerd worden conform de offerte, daarbij rekening houdend met de redelijke wensen van de opdrachtgever.
5.2 Opdrachtgever zal Officesupport Parkstad toegang geven tot alle diensten en accounts onder haar beheer (zoals webhostingaccounts) die Officesupport Parkstad redelijkerwijs nodig heeft om de diensten te leveren.
5.3 Officesupport Parkstad garandeert dat de diensten zorgvuldig, degelijk en zo goed mogelijk uitgevoerd worden. Indien een goede uitvoering van de diensten dit vereist, heeft Officesupport Parkstad het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Officesupport Parkstad is en blijft naar opdracht toe de verantwoordelijke.
5.4 Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever dat Officesupport Parkstad kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
5.5 Indien de opdrachtgever er niet voor heeft gezorgd dat Officesupport Parkstad tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit vloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de opdrachtgever.

6. Oplevering en aanvaarding

6.1 Officesupport Parkstad zal na uitvoering van de werkzaamheden of gedeelten daarvan het resultaat opleveren wanneer dit in haar professionele opinie voldoet aan de specificaties of geschikt is voor gebruik.
6.2 Opdrachtgever dient vervolgens binnen 14 dagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Indien opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht als aanvaard.
6.3 Indien werk in fasen wordt opgeleverd, dient opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van het deel van het werk van die fase te geven op de wijze zoals in het vorige lid bepaald. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.
6.4 Indien opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeelte afgkeurt, zal Officesupport Parkstad zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan Officesupport Parkstad doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat. Opdrachtgever heeft vervolgens wederom 14 dagen om de revisie of motivatie goed of af te keuren.
6.5 Indien Opdrachtgever na de eerste revisie of motivatie het opgeleverde geheel of gedeeltelijk heeft afgekeurd zal er naar oordeel van Officesupport Parkstad een redelijk aantal revisierondes volgen. Indien een partij aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, worden beide partijen gerechtigd de overeenkomst op te zeggen voor de betreffende Dienst. In dat geval zal Opdrachtgever de daadwerkelijk door Officesupport Parkstad gemaakte uren vergoeden, met als maximum het voor het afgekeurde geoffreerde bedrag. Opdrachtgever wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook.

7. Ontwikkeling van werken

7.1 Het is Officesupport Parkstad toegestaan gebruik te maken van open source software waarvan de rechten bij derden liggen. Dit betekent onder meer dat Officesupport Parkstad open source software mag leveren aan opdrachtgever en open source software mag verwerken in werken die Officesupport Parkstad maakt of aanpast in het kader van een opdracht. Indien de licentie van bepaalde open source software met zich meebrengt dat opdrachtgever (delen van) de software alleen als open source kan verspreiden, zal Officesupport Parkstad opdrachtgever afdoende informeren over alle van toepassing zijnde licentievoorwaarden.
7.2 Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij gebruik van de ontwikkelde websites of webapplicaties bij opdrachtgever.

8. Copyright

8.1 Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruikersrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal opdrachtgever de werken of anderen resultaten van diensten niet verveelvoudigen of openbaar maken. Ieder gebruik, verveelvoudigen of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de overeenkomst of verleende gebruikersrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. In het laatste geval kan Officesupport Parkstad hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van hetgenoemde eigendom is Officesupport Parkstad gerechtigd hiervoor een zelf vast te stelen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
8.2 Officesupport Parkstad zal de bronbestanden (zoals, maar niet beperkt tot, HTML/CSS, PHP-bestanden, MySQL-data) van geleverde werken aan opdrachtgever ter beschikking stellen na betaling van de betreffende factuur of facturen. 
8.3 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van copyright uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, inclusief aanduiding omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de materialen.

9.  Aansprakelijkheid
9.1 Officesupport Parkstad is slechts aansprakelijk tegenover de opdrachtgever in het geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achtergebleven prestatie.
9.2 Iedere aansprakelijkheid van Officesupport Parkstad voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder onder meer begrepen is aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, schade wegens misgelopen omzet of winst, schade wegens verlies van gegevens alsook schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden.
9.3 In geval van aansprakelijkheid krachtens het eerste lid zal het maximale bedrag dat Officesupport Parkstad is gehouden te vergoeden, gelijk zijn aan het voor de betreffende dienst verschuldigde bedrag. Dit maximumbedrag komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Officesupport Parkstad.

10. Duur en opzegging

10.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn nodig van de werkzaamheden.
10.2 De overeenkomst kan tussentijds slechts worden opgezegd zoals in deze algemene voorwaarden bepaald, of met goedvinden van beide partijen.
10.3 Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming de opzegtermijn van 1 maand. 

11. Wijzigingen in overeenkomst

11.1 Na aanvaarding mag de overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd. 
11.2 Officesupport Parkstad mag op elk moment wijzigingen in deze algemen voorwaarden doorvoeren als deze noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde wettelijke regelingen. Tegen dergelijke verwijzingen kan opdrachtgever geen bezwaar maken.
11.3 Bovengenoemde regeling is tevens van toepassing op prijzen.

12. Slotbepalingen

12.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Officesupport Parkstad gevestigd is.
12.2 Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat. Partijen zullen zich inspannen de ontvangst en inhoud van communicatie per e-mail te bevestigen.


Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld op 24 juni 2020